Annuleringsvoorwaarden

This is a translated version of the "Annuleringsvoorwaarden". For the legally binding version please see the original German version.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (smileunion GmbH), Kröckelbergstraße 5, 65193 Wiesbaden, Duitsland, info@smileunion.de, op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of een e-mail die per post wordt verstuurd). U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering heeft gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. Eventuele waardevermindering van de goederen moet u alleen betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de toestand, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het op).

- Naar smileunion GmbH, Kröckelbergstraße 5, 65193 Wiesbaden, info@smileunion, Duitsland

- Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) in

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijzondere opmerkingen

Als u dit contract financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit wordt met name verondersteld als wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of als uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze samenwerking met betrekking tot de financiering. Als de lening bij het ingaan van de herroeping al aan ons is toegekend, wordt uw kredietverstrekker met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave gesubrogeerd in onze rechten en plichten uit hoofde van de gefinancierde overeenkomst ten opzichte van u. Dit laatste geldt niet als het onderhavige contract betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bijv. effecten, deviezen of derivaten). Indien u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, oefent u uw herroepingsrecht uit en herroept u ook de leenovereenkomst als u daarvoor ook recht heeft op een herroepingsrecht.

Wij dragen de directe kosten voor het terugsturen van de goederen als de terugzending binnen Duitsland plaatsvindt.

Annuleringsbeleid gemaakt met de Trusted Shops juridische tekstverwerker in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

German version

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (smileunion GmbH, Kröckelbergstraße 5, 65193 Wiesbaden, Deutschland, info@smileunion.de, Telefon: +49 611 94585222) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

  • Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
  • Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

– An smileunion GmbH, Kröckelbergstraße 5, 65193 Wiesbaden, Deutschland, info@smileunion.de

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

Besondere Hinweise
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren, Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat.

Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.